Metoder

Søndbjerggård er et socialpædagogisk/socialpsykiatrisk opholdssted. Vi tror på højskoletanken, og driver opholdsstedet så meget som en højskole som muligt. Eleverne på Søndbjerggård er ikke “kun” på højskole, men er her fordi de har brug for socialpædagogisk støtte på forskelligt niveau.

Fra Søndbjerggårds begyndelse har det været højskoletanken, der har været det bærende i skolens idégrundlag. Det indebærer, at vi forsøger at holde skole på en sådan måde, at elevernes selvværd og selvforståelse styrkes, og at de får mod på at leve livet. Eller sagt med Grundtvigs ord:

Vi skal oplive og oplyse.

Ovenstående to centrale begreber er fortsat de bærende elementer i Søndbjerggårds idégrundlag. På Ungdomshøjskolen Søndbjerggård lægges hovedvægten på det “at oplive”. De fleste elever kommer med mange nederlag i bagagen og med en både fysisk og psykisk knuget erfaringsverden. Gennem samværet med andre unge, med en tæt kontakt til stedets personale, gennem gode oplevelser i det daglige virke på skolen, i undervisning, på ture og rejser kan det konstateres, at de unge udvikler sig positivt. De ranker ryggen, der kommer liv i øjnene, de ser sig selv som et værdifuldt led i gruppen, og de oplever samværets store betydning. Realiteterne er også, at eleverne kommer på Søndbjerggård, fordi de har psykiske vanskeligheder, der gennem flere år har vanskeliggjort deres udvikling, trivsel og tilværelse generelt.

At oplive er ungdomshøjskolens forudsætning for at kunne oplyse. Oplysningen foregår gennem den undervisning, der dagligt foregår på Søndbjerggård. Undervisning kan foregå i små grupper eller, om nødvendigt, individuelt. En stor del af de unge har en lang række af hospitals- og institutionsophold bag sig. Derfor er det vigtigt at huske på, at de unge ikke er patienter eller klienter, men højskoleelever, med alt hvad dette indebærer.

På en højskole er fællesskabet en vigtig del og derfor hjælper alle elever med at gøre skolen ren og andre praktiske opgaver. Fordelen ved et fællesskab er, at hvis vi alle gør en lille del, gør vi sammen en stor del.

Fællesskabet er det bærende element i meget af det der foregår på skolen. Vi spiser sammen, har morgensamlinger med fællessang, rejser sammen og meget mere. Sammen er vi stærkere og det er en fantastisk ting at opleve sig selv som en vigtig del af et fællesskab.

 

Pædagogik

For i størst mulig omfang at kunne tilgodese den enkelte elevs behov for individuel kontakt og samtidig sikre, at eleven også udfordres i fællesskabets muligheder anvendes en række forskellige metoder. Udgangspunktet er først og fremmest at få skabt et tillidsforhold til den enkelte elev, hvilket ofte sker i forbindelse med de mangeartede aktiviteter, der foregår i dagligdagen. At være opmærksom, lyttende og engageret i disse situationer er afgørende for, om eleven føler sig anerkendt, selvom man ikke nødvendigvis er enig i udtalelserne.

KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende, pædagogik) er en væsentlig del af den daglige tilgang til eleverne.

Kunsten for medarbejderne er, at kunne udfordre den enkelte elev både emotionelt, socialt og kundskabsmæssigt og samtidig være opmærksom på, at grænsen for den enkeltes ydeevne ikke overskrides. Man går på et knivsæg mellem motivation kontra udfordringer og demotivation kontra tilbagetrækning eller opgivenhed. At holde sig indenfor den enkelte elevs nærmeste udviklingszone er en daglig pædagogiske udfordring.

 

Højskolepædagogik

I et anerkendende højskolemiljø bliver de unge mødt og behandlet ligeværdigt. De er voksne og bliver behandlet som voksne. Din mening er ligeså god som min mening. I et trygt og rummeligt fællesslab, bliver dine holdninger sat på spil og taget alvorligt. Det giver større selvværd og skaber identitet. At være en del af et fællesskab, hvor man er god nok som den man er og ikke kun for det man gør. At være en del af et fællesskab, hvor man er en vigtig brik, hvor man er med til at løfte i flok og det har betydning om man er der.

 

Kerneopgaven

På Søndbjerggård er målet at blive klar til “et så selvstændigt voksenliv som muligt.” Det arbejder vi med ud fra følgende:

Eleven skal lære at begå sig i et fællesskab
– i skole
– på en arbejdsplads
– i fritiden

Eleven skal få forståelse af sig selv
– Selvindsigt
– psyko-edukation
– lære at tage ansvar for eget liv

Afklaring af fremtidig bolig og beskæftigelse
– ADL
– eksamen
– praktik

Dannelse og opdragelse – klassisk højskole om det du også skal lære:
– samfund
– historie
– normer
– værdier
– kultur
– takt og tone

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011